Pædagogiske principper

 
Værdier som vi bygger skolens virksomhed på:
 
Medarbejderne og børnene er Hornum skoles vigtigste ressourcer, hvorfor det er af afgørende betydning, at der er et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for alle. Dette skulle gerne munde ud i, at Hornum skole skal være et godt være-/ lærested for både børn og voksne, da vi i fællesskab skal arbejde ud fra et gensidigt forpligtende værdisæt, som afspejles i daglig praksis.
 

Vær høflig og ærlig

 Brug dine talenter hver dag 

Vær flittig, nysgerrig og opfindsom

 Her kan alle være for at lære

 
Disse værdier er udtryk for, hvad vi ønsker, der skal være fundamentet i skolens dagligdag og virke for såvel børn som voksne. Værdierne skal således være bærende i samværet og i samarbejdet mellem børn og voksne, således at alle går glade i skole, og mindst lige så glade hjem igen. Skolen er både de voksnes og børnenes ”arbejdsplads”. På en arbejdsplads med så mange mennesker, kan det ikke undgås, at der opstår tviste, ja endda konflikter. Respekt kræver, at man går ind i konflikter på en sober og konstruktiv måde.
 
Vi anvender den anerkendende og nysgerrige tilgang og kommunikation til hianden. Vores pædagogiske tilgang og praksis bygger på viden om det som virker. Vi sætter krav og forventninger til hinanden med vores viden om vores forskelligheder. Vi lytter og giver respons. Vi anvender pædagogiske "briller" som fx læringsstile / forskellige veje til læringsmål, samt værktøjer som fx. "cooperative learning".
 

Det kan man forvente af os:

Vi vil arbejde for optimale og inkluderende rammer og læringsmiljøer for alle.

Det betyder, at vi skaber plads til forskelligheder, hvor den enkelte kan udfolde sine talenter med ansvar for – og bidrag til fællesskabet.På Hornum Skole har vi gennem årene skabt gode fysiske miljøer, såvel ude som inde. Nøgleordene i vores udemiljøer er, at de giver mulighed for: LEG – LÆRING og BEVÆGELSE.

Derfor har vi f.eks. en kæmpe dartskive, tabel og talgople i skolegården.
Vores indemiljøer renoverer vi løbende, så de er lyse og behagelige at opholde sig i.

 
   
Vores psykiske miljøer er præget af engagerede og professionelle voksne med klare krav, et stort hjerte og ”store ører”.

Pædagogik med logik
Det betyder, at vi funderer vores pædagogiske virke på viden (forskning og erfaringer).

Vi ved, at mennesker er forskellige. Vi lærer forskelligt. Derfor arbejder vi med variation i undervisningen, hvor vi tager individuelle hensyn til læringsstile m.m.

Vi arbejder bevidst med undervisningsforløb, hvor bevægelse indgår – ”op af stolen undervisning”. Forløb med fordybelse, som kan indebære, at man skal sidde stille i længere perioder, er ligeledes vigtige.
Vi ved, at vores hjerner holder små pauser. Derfor arbejder vi bevidst med små pauser i undervisningsforløb.

Vi vil bevare og arbejde for at øge elevernes skaberglæde, nysgerrighed og lyst til fortsat læring.
Vi ved, at det kræver, at vi arbejder så praksis- og anvendelsesorienteret som muligt, således at den enkelte elev kan se og mærke, at det giver mening. Vi ved, at vi altid kan blive bedre til dette, men vi gør vores bedste ud fra det, vi ved lige nu.
Vi ved, at alting ikke kan give mening i nuet. For at se og forstå helheder, arbejder vi med dele af helheden (virkeligheden), som måske først giver mening for eleven på et senere tidspunkt.

Vi ved, at læring kræver refleksion om viden i anvendelse. Men vi ved også at det TRÆNING at blive god til noget. Derfor skal eleverne fx læse hjemme også, for at blive dygtige læsere.

Vi ved, at sund kost og motion (daglig bevægelse) øger koncentrationen og læringen. Derfor har skolen en kantine med gode og ernæringsrigtige varer til salg til yderst favorable priser. Vi har endvidere daglig gåtur på skemaet og arrangerer bevægelse ind i undervisningsforløb.
På Hornum Skole vil forældre og elever møde fagligt kompetent og engageret personale og ledelse, som enten har linjefag eller kompetencer svarende dertil i de fag, man underviser i. Personale og ledelse er udviklings- og omstillingsparate, hvor vi ser vores egen fortsatte læring og kursusvirksomhed som en naturlig del af arbejdet.

Vi værdsætter et højt informations- og kommunikationsniveau med jævnlig information og dialog med jer forældre. Kommunikationen foregår primært skriftligt via forældreintra, men naturligvis også i mødet med hinanden og evt. telefonisk.

Det forventer vi af eleverne:

 • Udviser flid og engagement – deltager aktivt i undervisningen.
 • Møder veludhvilet
  og undervisningsparat til tiden.

Undervisningsparat betyder, at man har lavet lektier (og har reflekteret), finder sine relevante bøger og / eller undervisningsværktøjer frem straks lektionen starter.

 • Bidrager til skolens udvikling og alle elevers trivsel gennem egen opførsel og gennem det demokratisk valgte elevråd og / eller elevmæglerne.
 • Viser ansvar for fællesskabet, hvilket betyder at man viser hensyn og respekt for andre elever og skolens personale samt opfører sig ordentligt og
  taler i et pænt og høfligt sprog.
 • Deltager i skole/hjem samtaler.
 • Orienterer sig på elevintra – følger med i lektier og beskeder m.m.
 • Efterlever anvisninger fra skolens personale.
 • Viser vilje til konfliktløsning.
 • Behandler skolens inventar og bøger med omhu.

Det forventer vi af forældrene:

 • Udviser interesse, ansvar og engagement for klassens sociale læringsmiljø.
  • Deltagelse i arrangementer og møder
  • Deltagelse i forældreråd
  • Aktiv deltagelse i løsninger på udfordringer og konflikter – fx legegrupper, sociale arrangementer, samarbejdsøvelser o. lign.
  • Føler ansvar for alle elever i klassen og loyalitet for løsninger, således at fællesskabet fungerer med plads til forskelligheder.
 • Drager omsorg for, at eleven møder veludhvilet og undervisningsparat til tiden.
  Følger med i - og støtter positivt eleven i hjemmeopgaver. Tager ansvar for, at eleven har de rette bøger og redskaber med i skole hver dag.
   
 • Drager omsorg for, at eleven anvender et høfligt og pænt sprog overfor såvel elever som personale.
   
 • Drager omsorg for, at eleven kan tage hensyn og udvise ansvarlighed.
   
 • Deltager positivt og konstruktivt i den løbende kommunikation med skolens personale – følger med på forældreintra. Er parate til at se og høre situationer og konflikter fra to sider.
   
 • Deltager positivt og konstruktivt i kommunikation med andre forældre. Er parate til at se og høre situationer og konflikter fra to sider.
   
 • Respekt for skolen som arbejdsplads for såvel personale som elever.
  Ferie forventes afholdt i de 12 uger som er skolefrie i løbet af skoleåret.